Doshisha UniversityDelegation09 - fsbinternational